Name

การเรียนรู้ตารางธาตุ 8 หมู่พร้อมชื่อ

การเรียนรู้ตารางธาตุ 8 หมู่พร้อมชื่อ

โลกแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้ความรู้และความเข้าใจที่ดีในหลาย ๆ ด้าน อย่างเช่นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการในธาตุต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นและเป็นพื้นฐานของการเข้าใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งตารางธาตุ 8 หมู่พร้อมชื่อจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักหลักการเกี่ยวกับธาตุและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมัน

ตารางธาตุ 8 หมู่พร้อมชื่อคืออะไร?

ตารางธาตุ 8 หมู่พร้อมชื่อ หรือ ตารางธาตุของเรดีแอมส์ (Periodic Table of Elements) คือตารางที่กำหนดลำดับของธาตุตามจำนวนโปรตอนในสมบัติต่าง ๆ ของธาตุนั้น ๆ เช่น จำนวนอิเล็กตรอนในชั้นเปลือกนอกของธาตุ การเปรียบเทียบน้ำหนักมวลของธาตุและสรรพสิ่งที่มีอยู่ทั่วไป เป็นต้น

ตารางธาตุเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการศึกษาปฏิสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับธาตุต่าง ๆ ซึ่งสามารถใช้ในการจำแนกธาตุต่าง ๆ และทำให้เราเข้าใจถึงคุณสมบัติพื้นฐานของธาตุนั้น ๆ จากการวิเคราะห์ตารางธาตุ เราสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างธาตุและสิ่งแวดล้อมได้ เช่น การใช้ธาตุในชีวิตประจำวัน การใช้ธาตุในอุตสาหกรรม การออกแบบวัสดุการทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

การเรียนรู้ตารางธาตุ 8 หมู่พร้อมชื่อ

ตารางธาตุ 8 หมู่พร้อมชื่อได้รับความสำคัญสูงสุดในวิชาเคมี ดังนั้นการเรียนรู้วิธีการอ่านและวิเคราะห์ตารางธาตุ 8 หมู่พร้อมชื่อเป็นสิ่งสำคัญมากหนึ่ง โดยจะแบ่งออกเป็นหลักการเบื้องต้นและรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

หลักการเบื้องต้น

ตารางธาตุ 8 หมู่พร้อมชื่อประกอบด้วยจำนวนธาตุทั้งหมด 118 องค์ประกอบ แต่ในการศึกษาควรเรียนรู้ตอนแรกเป็นชุดของตารางธาตุ 8 หมู่ ซึ่งมีลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

1. หมู่ที่ 1 หรือ โลหะดอกจิก

โลหะดอกจิก ประกอบด้วยธาตุที่มีลักษณะเป็นโลหะ เช่น ธาตุซอเดียม (Na) และ ธาตุโพแทสเซียม (K) โดยมีจำนวนอิเล็กตรอนน้อยกว่า โลหะทั่วไปและมีสมบัติทางเคมีที่ต่างกันออกไป เช่น โพแทสเซียมมีความต้องการสมบูรณ์ในอิเล็กตรอนของชั้นนอกสุดเพียง 1 อกิโน เนื่องจากธาตุนี้อยู่หลังหมู่หมู่ 2 ซึ่งมีธาตุโลหะดอกจิกคอยให้อิเล็กตรอนสร้างสัมพันธ์กับโลหะดอกจิกในชั้นก่อนหน้า

2. หมู่ที่ 2 หรือ โลหะดอกจิกอีก

เป็นหมู่ที่ประกอบด้วยโลหะดอกจิก อยู่หลังหมู่ 1 ซึ่งแสดงว่าธาตุเหล่านี้ต้องการสมบูรณ์ในชั้นนอกสุดอย่างน้อย 2 อกิโน ซึ่งจะทำให้อิเล็กตรอนในชั้นก่อนหน้าเหลือเพียง 8 ตำแหน่ง จึงทำให้มีสมบัติทางเคมีสูงขึ้น อย่างเช่นธาตุเมกเนเซียม (Mg) มีความต้องการสมบูรณ์ในอิเล็กตรอนชั้นนอกสุด 2 อกิโน ทำให้อิเล็กตรอนในชั้นก่อนหน้ามีอยู่ 8 ตำแหน่ง

3. หมู่ที่ 3-12 หรือ โลหะเรียงตัวเป็นแถวศูนย์

ชุดธาตุนี้มีลักษณะการเรียงตัวเป็นแถวศูนย์ และเป็นธาตุที่ไม่มีความสมบูรณ์ในชั้นนอกสุดของอิเล็กตรอน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ธาตุเหล่านี้มีประจำการที่แตกต่างกัน สมาชิกของชุดธาตุนี้รวมกันเรียกว่าโลหะเรียงตัว ได้แก่ เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) ปลอม (Zn) ทอง (Au) เป็นต้น

4. หมู่ที่ 13-18 หรือ สารไม่ดี

ชุดธาตุนี้เป็นธาตุที่ไม่มีความสมบูรณ์ในชั้นนอกสุดของอิเล็กตรอนใช่เช่นกัน แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นชั้นในที่ต่ำกว่า จะมีอิเล็กตรอนเกินจำนวนต่ำบอกของสามารถสร้างสัมพันธ์กับโลหะได้ เช่น ธาตุโพธ์ (B) และ ธาตุซิลิโคน (Si) เป็นต้น

5. หมู่ที่ 17 หรือ ฮาโลเจน

เป็นกลุ่มของธาตุที่สามารถสร้างสัมพันธ์กับโลหะได้โดยหรอก มีชื่อเสียงเพราะความสามารถในการเกิดสารไฟฟ้ากระตุ้น ซึ่งประกอบด้วยธาตุออกไซด์เช่น ธาตุฟลูออรีน (F) และธาตุโบรอน (Br)

6. หมู่ที่ 18 หรือ ก๊าซเฮลิเอียม

เป็นกลุ่มตามชื่อของธาตุ ซึ่งเป็นก๊าซไม่มีสารพาไปกับโลหะ มีสมบัติเด่นคือเป็นสูตรสมบัติทางกล ทำให้ไม่สามารถจับตัวให้เปลี่ยนสถานะได้ และมีค่าอุณหภูมิเก็บขึ้นและชนิดขึ้นออกไปที่มีอุณหภูมิต่ำลง ซึ่งประกอบด้วยธาตุในกลุ่ม ฮีเลียม (He) และนีออน (Ne)

การใช้ความรู้ตารางธาตุ 8 หมู่พร้อมชื่อ

การใช้ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับตารางธาตุ 8 หมู่พร้อมชื่อสามารถนำมาใช้ในหลาย ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ เช่น การหาความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ การวิเคราะห์สาร ประยุกต์การใช้ธาตุในงานอุตสาหกรรมและการผลิตวัสดุ เป็นต้น

สิ่งที่น่าสนใจของตารางธาตุ 8 หมู่พร้อมชื่อคือความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของธาตุและตำแหน่งในตารางธาตุ ดังนี้

1. สมบัติเฉพาะอย่าง (Properties) ของธาตุจะพบได้ในกลุ่ม (Group) เดียวกัน

2. สมบัติเข้าร่วมเครื่องหมาย (Trends) ของธาตุถูกพบได้ในแถว (Period) เดียวกัน

3. การเรียงตามใบโน้ตเรืองว่า เป็นการเรียงตามอักขระโพแทสเซียมตัวแรกที่เจอในใบโน้ตแต่ละใบ

4. ค่าไม้ตันธาตุยังสามารถใช้กับการคำนวณชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น โปรแตสเซียมและโพแทสเซียมใช้เพื่อเพิ่มปริมาณกระบวนการบาดเจ็บและความสามารถหายขาดของการซ่อมแซม

FAQs

1. เพื่อนๆ บอกว่าตารางธาตุ 8 หมู่พร้อมชื่อกับตารางปฏิสัมพันธ์ไม่เหมือนกัน มันเป็นจริงหรือไม่?

ตารางธาตุ 8 หมู่พร้อมชื่อและตารางปฏิสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน แต่ไม่เหมือนกัน ตารางธาตุ 8 หมู่พร้อมชื่อเป็นตารางที่เรียงลำดับธาตุตามจำนวนโปรตอนในสมบัติต่าง ๆ ของธาตุ แต่ตารางปฏิสัมพันธ์จะเป็นการเรียงตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงของธาตุจากชั้นที่ 1 ถึงชั

Jameson Hunter

Xin chào, tôi là Jameson Hunter, một chuyên gia chia sẻ kiến thức và nhà sáng tạo nội dung với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tôi sinh ngày 14/05/1989 tại Đà Nẵng, và tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng. Tôi đam mê giải đáp và review các sản phẩm, dịch vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và luôn cố gắng chia sẻ những kiến thức hữu ích nhất cho cộng đồng. Cảm ơn vì đã đọc giới thiệu của tôi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button